Menu

Tam Tasdik

Gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tabloları ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğu denetim standartlarına göre incelenerek tasdik edilir. Bu kapsamda, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimleri tasdik edilmektedir.

Brainwork Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş. tarafından yapılan başlıca tasdik işlemleri şunlardır:

  • Kanuni defter ve belgelerin ile ilgili mali tabloların vergi mevzuatı hükümleri çerçevesinde denetimi,
  • Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun tespiti,
  • Kurumlar vergisi matrahının mevzuata uygunluğunun tespiti,
  • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi,
  • Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi,
  • Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi ve Vergi Dairesi’ne teslim edilmesi.